Franjo Plavšić ... et al. - Siguran rad s kemikalijama

Siguran rad s kemikalijama
Žanr Priručnici - Savjetnici - Slobodno vrijeme - Priručnici
Izdavač O-tisak
Prevoditelj -
Vrsta uveza Meki
ISBN13 9789539720542
ISBN10 9539720540
Godina 2006
Broj stranica 209
Format 24 cm
Prodajna cijena (Dobro stanje) 24,00 Kn Kupi

Knjiga “Siguran rad s kemikalijama” još je jedan udÞbenik skupine autora iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju namijenjen ponajprije polaznicima teèajeva iz toksikologije, koji se u organizaciji zavoda odrÞavaju veæ nekoliko godina. Tom knjigom Franjo Plavšiæ i suradnici osiguravaju kontinuitet svoga pionirskog rada na edukaciji svih osoba koje sudjeluju u prometu opasnim kemikalijama. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja, a svako poglavlje je zasebna tematska jedinica. Prvo poglavlje objašnjava osnovne pojmove u toksikologiji, na naèin primjeren za razumijevanje i korištenje i osobama koje nemaju prethodnih znanja iz biomedicine. To je posebno vaÞno, jer je uoèeno da se toksikološki pojmovi u svakodnevnom Þivotu vrlo èesto pogrešno tumaèe. Drugo poglavlje objašnjava zakonitosti toksikokinetike, odnosno puteve ulaska, biotransformaciju i izluèivanje kemijskih tvari iz organizma, što je temelj za razumijevanje kasnijih pojmova procjene izloÞenosti i procjene rizika. Dok su prva dva poglavlja svojevrsni saÞetak znanja o opasnim kemikalijama iz udÞbenika “Osnove toksikologije”, u treæem se detaljno navode i objašnjavaju osnove europskog zakonodavstva o opasnim tvarima. Detaljno je obraðena osnovna Direktiva EU-a 67/548/EEC i njezini prilozi, koja je krovni dokument za sve ostale smjernice EU-a i uredbe u podruèju kemijske sigurnosti, ukljuèujuæi proizvodnju i promet kemikalija, sredstava za zaštitu bilja, biocidnih pripravaka i slièno. Posebno je vaÞno da je dobro objašnjeno razvrstavanje i oznaèavanje opasnih tvari, što je sastavni dio tehnièke dokumentacije za svaki kemijski proizvod odnosno mora biti razvidna odgovornim osobama koje ju izra- ðuju, a isto tako i korisnicima koji iz nje crpe osnovne podatke o zaštiti na radu i zaštiti okoliša. Autori su ukratko objasnili i osnovne postavke vrlo sloÞene Direktive EU-a o razvrstavanju i oznaèavanju opasnih proizvoda iz 1999. godine, kao i Direktive o zabranjenim tvarima, koja je veæ 2006. godine objavljena i stupila na snagu u Republici Hrvatskoj. Osim toga, navedeni su osnovni podatci o novom sustavu REACH, upravo izglasanom u Parlamentu EU, a znatan dio poglavlja posveæen je i globalnom trendu smanjivanja uporabe otrova. U vremenima kada sva drÞavna tijela ubrzano rade na usklaðivanju hrvatskog zakonodavstva s drÞavnom steèevinom EU, od privrednih subjekata se oèekuje što bolja prilagodbanovim uvjetima poslovanja, ovo æe se poglavlje pokazati posebno korisnim, pogotovo zato jer nije na taj naèin sintetizirano i struèno prikazano niti u jednoj drugoj publikaciji na hrvatskom jeziku. Èetvrto poglavlje posveæeno je propisanoj dokumentaciji opasnih kemikalija, ukljuèujuæi deklaracije i upute, sigurnosne kartice, sigurnosno-tehnièke listove i naèin njihove izrade, popraæeno brojnim korisnim primjerima. Posebno su detaljno obraðeni interventni planovi za sluèaj kemijskih nesreæa, takoðer obavezni prema vaÞeæim pravilnicima, s primjerom simulacije oslobaðanja otrovnog plina. Posljednja dva poglavlja detaljno govore o osobnim zaštitnim sredstvima, njihovom pravilnom izboru i uporabi, odnosno o pruÞanju prve pomoæi i mjerama dekontaminacije kod izloÞenosti kemikalijama. Zakljuèno moÞemo ustvrditi da se radi o još jednom vrlo korisnom udÞbeniku, koji æe osim osnovne edukativne namjene kao obavezna literatura teèajeva iz toksikologije, sigurno biti koristan svima kojima su potrebne brze i jasne informacije u podruèju kemijske sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša.